Հաճախ տրվող հարցեր

ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

 Եթե ես համապատասխանում եմ հայտարարությունում նշված չափանիշներին, արդո՞ք դա նշանակում է որ ես ֆինանսավորում կստանամ:

Կրթաթոշակները տրամադրվում են մրցութային կարգով, քանի որ տրամադրվող ֆոնդերը սահմանափակ են: Դիմումի և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումը դեռևս չի նշանակում, որ ձեր դիմումը կընտրվի կրթաթոշակ հատկացնելու համար: 

Քանի՞ ուսանող է նախատեսված ընտրել` կրթաթոշակ տրամադրելու համար:

Թիվը կարող է տատանվել, կախված վարձավճարների ծավալից և ֆոնդերի առկայությունից: 

Ի՞նչ չափանիշներով են ընտրվում կրթաթոշակառու ուսանողները:

Կրթաթոշակի տրամադրման որոշում կայացնելիս հիմնականում հաշվի է առնվում ուսանողի առաջադիմությունը և սոցիալական-ֆինանսական պայմանները: Առավելություն է տրվում գերազանցիկ, ծանր ֆինանսական պայմաններում գտնվող, հաշմանդամություն ունեցող, ծնողազուրկ, ազատամարտիկների և բազմազավակ (հինգ երեխա և ավելի) ընտանիքների ուսանողներին:

 Ի՞նչ փուլերով է իրականացվում մրցույթը: Արդյո՞ք նախատեսվում է հարցազրույցների անցկացում:

Մրցույթի առաջին փուլում ընտրող հանձնաժողովի անդամները գնահատում են հայտերը` ըստ վերոնշյալ չափանիշների: Այս փուլը անցած ուսանողները հրավիրվում են հարցազրույցի` վերջնական որոշում կայացնելու համար:

Իմ միջին գնահատականը 4.0-ից ցածր է, սակայն ֆինանսական և սոցիալական անբարենպաստ/ծանր պայմաններում եմ ապրում: Կարո՞ղ եմ դիմել և մասնակցել մրցույթին:

Մրցույթին կարող են դիմել միայն նրանք, ում ակադեմիական միջին նիշը առնվազն 3. 7, 16, 7  կամ 77 միավոր է, կախված համալսարանի գնահատման համակարգից։

 Ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, բայց սովորում եմ արտերկրում: Կարո՞ղ եմ կրթաթոշակ ստանալ` ուսման վարձը հոգալու համար:

Ոչ: Կրթաթոշակը տրամադրվում է միայն Հայաստանի պետական ԲՈՒՀ-ում սովորողներին:

 Իմ բուհը տրամադրում է պետական նմուշի դիպլոմ, արդյո՞ք այն համարվում է պետական բուհ:

ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ցանկը տես ԿԳՆ կայքում. http://www.edu.am/DownloadFile/261arm-Universities.pdf

 Ես սովորում եմ ՀՀ պետական բուհի անվճար (պետպատվեր) համակարգում: Կարո՞ղ եմ դիմել կրթաթոշակ ստանալու համար:

Ոչ, կրթաթոշակը տրամադրվում է միայն վճարովի համակարգում սովորողների համար` ուսման վարձը հոգալու համար:

 Ես ցանկանում եմ դիմել մագիստրատուրա, և ցանկանում եմ դիմել կրթաթոշակի համար: Եթե ես ընտրվեմ մրցույթում և հետագայում հնարավորություն ունենամ անվճար սովորել, կստանա՞մ արդյոք կրթաթոշակը:

Հնարավոր է, որ մրցույթով դուք ընտրվեք, սակայն եթե ուսումնական տարվա սկզբում պարզվի, որ դուք անվճար համակարգում եք, կամ պետական այլ օգնություն ստանաք վարձը վճարելու համար, ձեզ կրթաթոշակ չի հատկացվի: Եթե օգնություն ստանաք` վարձի մասնակի վճարի տեսքով, ապա մենք կփոխանցենք ԲՈՒՀ-ին միայն վարձի այն մասը, որ պակասում է:

 Ի՞նչ մեխանիզմով է տրամադրվում կրթաթոշակի գումարը:

Կրթաթոշակի գումարը փոխանցվում է համապատասխան բուհին յուրաքանչյուր կիսամյակ՝ հաշվի առնելով ուսանողի առաջադիմությունը և բուհի տրամադրված հաշիվ-ապրանքագիրը: Կրթաթոշակը չի տրամադրվում առձեռն գումարի տեսքով:

Ես սովորում եմ վճարովի համակարգում, սակայն ուսման վարձիս որոշ մասը հոգում է պետությունը: Կարո՞ղ եմ դիմել և մասնակցել մրցույթին ուսման վարձի մյուս կեսի համար:

Այո, կարող եք, դիմումի մեջ նշելով այն գումարը, որը չի վճարվում պետության կողմից:

 Քանի՞ տարվա համար է տրամադրվում կրթաթոշակը:

Կրթաթոշակը տրամադրվում է մեկ տարվա համար, սակայն հնարավոր է, որ այն երկարաձգվի նաև հաջորդ տարի, եթե իհարկե ուսանողը շարունակում է համապատասխանել կրթաթոշակի համար անհրաժեշտ չափանիշներին:

 Եթե իմ համալսարանը չկա Ձեր ցուցակում, կարող եմ բացառության կարգով դիմել

Ոչ, չեք կարող դիմել։

 Ես սովորում եմ հեռակա ուսուցման համակարգով: Կարո՞ղ եմ դիմել և մասնակցել մրցույթին:

Ոչ, չեք կարող։

 Ես սովորում եմ մագիստրատուրայում / ասպիրանտուրայում / օրդինատուրայում: Կարո՞ղ եմ մասնակցել մրցույթին:

Այո, կարող եք։

Ես որտեղից  կարող եմ վերցնել բնակության վայրի մասին տեղեկանքը

Դուք այն կարող եք վերցնել գյուղապետարանից, քաղաքապետարանից կամ ԺԵԿ-ից։

Ես որոտեղի՞ց կարող եմ ներկայացնել հոսանքի կտրոնները, եթե այն չի պահպանվել

Դուք, նախևառաջ պետք է ներկայացնեք այն վայրից ստացականնեեր, որտեղ որ բնակվում են Ձեր ծնոողները։ Ստացականները կարող եք ներկայացնել Ձեր տարածքային ՀԷՑ-ի գրասենյակից-այն կոչվում է հոսանքի էպիկրիզ։

 Ի՞նչ պարտավորություններ է ստանձնում ուսանողը` կրթաթոշակը ստանալուց հետո:

Կրթաթոշակը ստանալու դեպքում ուսանողը պարտավորվում է շարունակել սովորել բարձր առաջադիմությամբ,  մասնակցել հիմնարկության կողմից կազմակերպվող հանդիպումներին,  ինչպես նաև տարեկան առնվազն 120 ժամ կամավորական աշխատանքներ իրականացնել որևէ հաստատությունում: