ԲՈՒՀ-եր և մասնագիտություններ, որոնք հովանավորվում են ՀԿՀ-ի կողմից

Երևանի պետական համալսարան

 Տնտեսագիտություն

Թյուրքագիտություն

Իրանաագիտություն

Կովկասագիտություն

Կենսաբանություն

Կենսաքիմիա

Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա

Քիմիա

Կիրառական քիմիա

Երկրաբանություն

Աշխարհագրություն

Քարտեզագրություն և կադաստր

Ֆիզիկա

Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

Ռադիոֆիզիկա

Մաթեմատիկա

Մեխանիկա

Ակտուարական և ֆինանսկան մաթեմատիկաա

Ինֆորմատիկա և կիրառականա մաթեմատիկա

Տեղեկատվական անվտանգություն

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

Հեռահաղորդակցություն և ազդանշաանների մշակում

Ֆարմացիա

 

ԵՊՀ Իջևանի մ/ճ

Ֆինանսներ

Քարտեզագրություն և կադաստր

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Ինֆորմատիկ և կիրառական մաթեմատիկա

Ծրագրային ճարտարագիտություն

Համակարգչային ճարտարագիտություն

Տեղեկատվական համակարգեր

Տեղեկատվաականն անվտանգություն

Քիմիական տեխնոլոգիա

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Ջերմաէներգետիկա

Ատոմային էներգետիկա

Էլեկտրաէներգետիկա

Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ

Էլեկտրոնիկա

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

Ավտոմատացում

Ռադիոտեխնիկա

Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում

Մետալուրգիա

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

Տեխնոլոգիականա մեքենաներ և սարքավորումներ

Մեխանիկական համակարգերի քոմփյութերային նախագծում

Պոլիգրաֆիա

Ռոբոտատեխնիկա և մեխատրոնիկա

Չափագիտություն

Կենսաբժշկական չափագիտություն

Տրանսպորտային համակարգեր

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Թռչող ապարատների ավիացիոն սարքավորումներ

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

Լեռնայինն գործ և օգտակար հանածոների արտահանում

 

ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղ

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնսստրուկցիաների արտադրություն

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերական նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա, սարքավորումների տեխնիկական շահագործում

 

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Ծրագրային ճարտարագիտություն

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

 

 

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղ

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Լեռնայինն գործ և օգտակար հանածոների արտահանում

Մետալուրգիա

 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

Ճարտարապետություն

Քաղաքային տնտեսություն

Ջերմամատակարարում և օդափոխություն

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

Շինարարական նյութեր, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն

Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

Գեոդեզիա և կադաստր

Անշարժ գույքի փորձաքննություն

Շենքերի նախագծում

Տրանսսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում

Ինֆորմատիկա և համակարգչային գիտություն

Տեղեկատվական համակարգեր

Բնապաահպանություն և բնօգտագործում

 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառում  և աուդիտ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպում

Ֆինանսներ

Ինֆորմատիկաի և վիճակագրություն

 

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

 

 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

Ֆինանսներ

 Խ․ Աբովյանի հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

 Լոգոպեդիա

Ֆիզիկա

Բնագիտություն

Ինֆորմատիկա

Քիմիա

Կենսաբանություն

Աշխարհագրություն

Պատմություն

 Շիրակի Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան

Կենսաբանություն

Աշխարհագրություն

Մաթեմատիկա

Ֆիզիկա

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Դեղագործական քիմիա

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Տեղեկաատվական տեխնոլոգիաներ

Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Կենսաբանություն

Դեղագործական քիմիա

Ռադիոֆիզիկա

Մաթեմատիկա

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

 

Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

Ընդհանուր բժշկություն (500.000 դրամի չափով)

 Գավառի պետական համալսարան

Կենսաբանություն

Աշխարհագրություն

Հաշվապահական հաաշվառում և հարկում

Ֆինանսներ

Դեղագործական քիմիա

Համակարգչային ճարտարագիտություն

 

Գորիսի պետական  համալսարան

 Կենսաբանություն

Քիմիա

Մաթեմատիկա

Ֆիզիկա

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ագրոէկոնոմիկա

Ագրոբիզնես

Ապահովագրակաան գործ

Ագրոէկոլոգիա

Կենսագործունեության անվտանգություն

Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա (բոլոր բաժինները)

Հողաշինարարություն և կադաստր

Հողաբարելավում, հողաային և ջրային պաշրների օգտագործում, հիդրտեխնիկական կառուցվածքներ

Ագրոնոմիա, սելեեկցիա և գենետիկա

Բոույսերի պաշտպանություն

Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա

Գյուղատնտեսական կենդանիների սեելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոոլոգիա

Անասնաբուժություն

Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն