ԲՈՒՀ-եր և մասնագիտություններ, որոնք հովանավորվում են ՀԿՀ-ի կողմից

 
Երևանի պետական համալսարան

 

Քիմիայի ֆակուլտետ
Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Տնտեսագիտության ֆակուլտետ (բացառությամ կառավարում )
Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ (այս բաժնի դիմումների ՄՈԳ-ը ընդունվում է 12-ից)
Կենսաբանության ֆակուլտետ
Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ (բացառությամբ սերվիսի)
Իրանագիտություն բաժին
Թյուրքագիտության բաժին
Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ (այս բաժնի դիմումների ՄՈԳ-ը ընդունվում է 12-ից)
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Արվեստաբանության բաժին  (Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն)
 
ԵՊՀ Իջևանի մ/ճ

 

Ֆինանսներ
Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
 
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

 

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Ծրագրային ճարտարագիտություն
Համակարգչային ճարտարագիտություն
Տեղեկատվական համակարգեր
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Տեղեկատվաականն անվտանգություն
Քիմիական տեխնոլոգիա
Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ջերմաէներգետիկա
Ատոմային էներգետիկա
Էլեկտրաէներգետիկա
Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ
Էլեկտրոնիկա
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա
Ավտոմատացում
Ռադիոտեխնիկա
Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում
Մետալուրգիա
Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում
Տեխնոլոգիականա մեքենաներ և սարքավորումներ
Մեխանիկական համակարգերի քոմփյութերային նախագծում
Պոլիգրաֆիա
Ռոբոտատեխնիկա և մեխատրոնիկա
Չափագիտություն
Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն
Տրանսպորտային համակարգեր
Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
Թռչող ապարատների ավիացիոն սարքավորումներ
Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արտահանում
 
ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղ

 

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում
Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնսստրուկցիաների արտադրություն
Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերական նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա, սարքավորումների տեխնիկական շահագործում
 
ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ

 

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում
Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
Ծրագրային ճարտարագիտություն
Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն
 
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղ

 

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Լեռնայինն գործ և օգտակար հանածոների արտահանում
Մետալուրգիա
 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

 

Ճարտարապետություն
Քաղաքային տնտեսություն
Ջերմամատակարարում և օդափոխություն
Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն
Շինարարական նյութեր, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն
Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում
Գեոդեզիա և կադաստր
Անշարժ գույքի փորձաքննություն
Շենքերի նախագծում
Տրանսսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում
Ինֆորմատիկա և համակարգչային գիտություն
Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում
Տեղեկատվական համակարգեր
Բնապաահպանություն և բնօգտագործում
 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

 

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ
Ֆինանսական ֆակուլտետ (այս բաժնի դիմումների ՄՈԳ-ը մինչև 3-րդ կուրսի դեպքում սահմանված է նվազագույնը 14.5  բալ)
Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետ
Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ
Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ (այս բաժնի դիմումների ՄՈԳ-ը մինչև 3-րդ կուրսի դեպքում սահմանված է նվազագույնը 14.5 բալ)
 
 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

 

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
Ֆինանսներ
 
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

 

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
Ֆինանսներ
 
Խ․ Աբովյանի հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

 

Ֆիզիկա
Բնագիտություն
Մաթեմատիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Պատմություն
Լոգոպեդիա
Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում
Թանգարանային գործ և պամամշակութային կառույցների պահպանություն
 
 Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական ակադեմիա

 

Կերպարվեստի տեսություն և պատմություն
 
Երևանի Վ․ Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

 

 Օտար լեզու և գրականություն ՝   Անգլերեն լեզու և գրականություն (մագիստրատուրա 1-ին և 2-րդ կուրս)
Լեզվաբանություն՝ Անգլերեն լեզու (մագիստրատուրա 1-ին և 2-րդ կուրս)
 
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ 

 

Անիմացիայի ֆակուլտետ ` անիմացիայի բաժին  (այս կրթաթոշակը հասանելի կլինի մյուս` 2020-2021 թթ․ից)
 
Շիրակի Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան

 

Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Մաթեմատիկա
Ֆիզիկա
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Դեղագործական քիմիա
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
 
Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարան

 

Կենսաբանություն
Դեղագործական քիմիա
Ռադիոֆիզիկա
Մաթեմատիկա
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
 
Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

 

Բուժական գործ
Ստոմատոլոգիա
Դեղագիտություն
 
Գավառի պետական համալսարան

 

Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Հաշվապահական հաաշվառում և հարկում
Ֆինանսներ
Դեղագործական քիմիա
Համակարգչային ճարտարագիտություն
 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

 

Ագրոէկոնոմիկա
Ագրոբիզնես
Ապահովագրակաան գործ
Ագրոէկոլոգիա
Կենսագործունեության անվտանգություն
Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ
Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում
Պարենամթերքի տեխնոլոգիա (բոլոր բաժինները)
Հողաշինարարություն և կադաստր
Հողաբարելավում, հողաային և ջրային պաշրների օգտագործում, հիդրտեխնիկական կառուցվածքներ
Ագրոնոմիա, սելեեկցիա և գենետիկա
Բույսերի պաշտպանություն
Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա
Գյուղատնտեսական կենդանիների սեելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոոլոգիա
Անասնաբուժություն
Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն
 
Գորիսի պետական համալսարան

 

Բնագիտական    մասնագիտությունների ֆակուլտետ
Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ (բացառությամբ սերվիսի)
 
Արցախի պետական համալսարան

 

Կենսաբանություն
Քիմիա
Ֆիզիկա
Մաթեմատիկա
Քաղաքագիտություն
Հաշվապահական հաշվառում
Ֆինանսներ
Ինֆորմատիկա
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
 
 
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան

 

Տեխնոլոգիական ֆակուլտետ
Գյուղատնտեսական ֆակուլտետ